from periodika.lv.. Meklē piederīgos 1945.01.06 Tēvijathis...

from periodika.lv.. Meklē piederīgos 1945.01.06 Tēvijathis list is from 1945 publication in Latvia.."Looking for following individuals":

Meklē piederīgos

Adresējami, kam minēts ofertes numurs, sūtāmi laikr. „Tēvija" kantorim Liepāja, Pasta ielā 1

Kāpt. Ināru Vinteri, vlt. Frici Bergu un kar. Alfonsu, Artūru, Herbertu un Kārli Repiņus, Kārli Lazdānu, Ilmāru Zundi un Artūru Krūtaini aicina sniegt tuviniekiem ziņas par sevi uz adresi: Goslar a/Harz, Kleustr. 34, M. Kaltmanim Pēteri Ozolu ar ģim. no Val- mieras meklē Kārlis Meija, z. Martai Pīlags Liepājā T. P., Kun- gu 2L Arvīdu Dimzi no Lestenes meklē Jānis Dimze Talsos, Kr. Valdemāra 64. Martu Šauriņu no Turaidas meklē E. un S. Smirno- vi no _ Rīgas, z. Aizputē, Boju 35, M. Jetiņai. Laimu Leikasaru un c. radus meklē Milda Krūklande Aizputē, Jelgavas 13. Annu Mil- leri ar pieder, no Madonas meklē Marta Sproģis Stendes p. Jauncep- līšos, stac. Līči. Vilhelms Trum- pitis no Rīgas meklē piederīgos, z. Ulmales p. dzelzc. strādn. no- metnē, p. n. Pieviķi.

Elzu un Edgaru Bērziņus un Ilgu Alksni no Rīgas meklē Irma Zablovska Pastendes p. Brancos, c. Talsiem. Rūdolfu Gecu ar pieder, no Rīgas un Antonu ģim. no Lu- bānas meklē Jānis Gecs Ulmales p. dzelzc. strādn. nometnē, p. n. RieviķL Pēteris un Kārlis Kalniņi Liepājā, Kungu 46—4, meklē Jāni un Maiju Kalniņus no Seces, brāli Voldemāru un Jāni Androviču no Liepājas. Braslu ģim. no Nīkrāces meklē Hilda Aizputē, Kuldīgas 9. Pakuļu un Plāceņu ģim. no Purmsātiem meklē Miķelis Pakūlis Vecpils p. Mirdzenos, c. Durbi, Drepju Krē- jotavā, uz to pašu adr. Pēteris Zviedris meklē Frici Zviedri ar sievu no Skrundas un Emīliju Mangali ar ģim. no Priekules. Mildu un Mariju Bumburi, Mil- du Rudzi un Asaru ģim. no Li- zuma p. meklē Ilga Bumbure Kaz- dangas p. Bunģieros, c. Kazdangu. Martu Liekniņu no Vārmes m. K. Liekniņš, Oskars Klaips no Ērģemes meklē piederīgos, Elmāru Velmi un Artūra Bērziņa ģim. no Alūksnes meklē K. Kaksis, Jānis Kamerāds no Valkas p. un Juris Kūka no Livanu p. meklē pieder., z. Liepājā, Dzelzceļnieku 1.

Eduards Lācis Liepājā, Apšu 3a, isit. 13, meklē brāļus Augustu, Ro- bertu, Jāni un Kārli. Bertu un Jevgeņiju Grišku un Aleksandru Druviņu ar ģim. meklē ltn. Griška, of. 196. Veltu, Matildi un Frici Baumani no Nīkrāces un Lībi Upendeci no Dunikas meklē Marija Stendere Liepājā, Dārzu 49—7 un Helma Ozole Vērgaļu p. Muižarā- jos. Dambrovicus no Purmsātiem un Priekules meklē Anna Dambro- vice Vērgaļu p. Muižarājos. Ilzi un Jāni Veizbukus m. Imants Veiz- bufcs Vērgaļu p. Parkos. Arvīdu Knopi meklē piederīgie Dzērves p. Vindolu m. Matildi Zalcmani, audžumeitu Annu, Jāņa Brumzieda ģim. no Ropažiem un dārzn. K. Ludeka ģim. no Rīgas meklē Aleksandra Zalcmane Al- švangā, Raibuļās. A Raidoni no Rēzeknes un E. Berkānu no Ķe- guma meklē E. Raidone Ivandes p. Spērēs. Vilis Purmalnieks m. tuviniekus, z. Altdamm Stettin (4), Gemeinschaftslager Plone in Alt- damm, Sevdliz Heim, W. 4. Jāni Graudiņu no Suntažiem meklē Emilija Graudiņa, z. T. P. Liepājā vai Kuldīgā.

Upenieku gim. no Ozolniekiem meklē piederīgos, z. Kabiles p. Jaundudēnos. K. Upeniekam. K. Dangenovica un Tomiņa ģim. no Jaunauces un A. Petkusa ģim. no Rubas p. meklē A. Vārpa Lažas p. Lauceniekos, c. Aizputi! J. Murāns meklē piederīgos, z. J. Rudzrogam Liepājā, Pīlādžu 40—5. Mirdzu un Robertu Melnī- šus no Jaunpiebalgas meklē A. Ro- zenfelds Kandavas p. Rožkalnos, c. Kandavu. Kārli un Līzi Grāvī- šus no Tilzas meklē vltn. Grāvī- tis Gotenhafenā, Hipper Str. 15—7. Līnu Graiksti ar vecākiem un Edv. Siksnu no Kalētiem meklē Fr. Siksnas ģim. Rāvas Dambjos un A. Juzupe Liepājā, Peldu 33/35—13. Annu Kuplēnu ar meitu Jautrīti no Rucavas meklē Rūdolfs Kup- lēns Liepājā, Ezera 34.

Piederīgos meklē virsseržants Eduards Tauris — Danzig, Radau- neufer 51, Altschottlandschule, Er- satzkommando d. Itl. Pol.-Einheiten Uz to pašu adresi piederīgos meklē Helmuts Penke, Aleksandrs Leo- nars meklē Kristini Bergmani un

Jānis Saldē vecākus, brāli Alfrēdu un Maigu Šte-' nerti no Rīgas. Jāni Jiezenu meklē sieva Lizete — Leipzig W 32, Lager Mangold, Diezmannstr. 68. Roberts Siffers meklē sievu Astridu no Rīgas, z. Reichswasserstr ass endirektion Dan- zig — Neugarten 1. Janīnu Skutāni no Rēzeknes un Viktoriju Skutāni no Varakļāniem meklē H. Skutāne Tukuma apr. Remtes p. Krumešos Jāni un Almu Bruniņus no Rī- gas meklē A. Bruniņš Zantes p. Akotiņos. K. Caunes, A. Tutāna un K. Emsiņa ģim. meklē radus ne Zaubes un c. pag., z. Zantes p. Burtniekos, c. Zanti. Milija Balo- de no Aiviekstes p. meklē radus, z. Zantes p. Akotiņos, p. n. Zante Jevgeņiju Ochotinu no Ērgļiem vai

viņas vecākus Liepājā meklē V. Vītole Valtaiķu pasta kant. Radus meklē Kārlis-Arturs Emsiņš no Zaubes p., z. Zantes p. Liekniņos, p. n. Jaundzirās. Slaviešu ģim. no Rāmuļiem meklē tuviniekus, In- driķi Kļaviņu no Praulienas meklē piederīgie, A. Rigerte meklē_ 01gu un Annu Laimoni, Ženiju Āboli- ņus un Mildu Burkinu no Praulie- nes un Rigertu ģim. no Madonas, Alvīne Vējone meklē Idu Putniņu, Jāni Rimšu no Barkavas, Emīliju Aizpuri un Ēriku Mori no Meirā- niem, z. Zantes p. Mežmuižniekos Alfrēdu un Helu Reneslāčus m, Margarita Reneslāce — Reichen- berg (Sudetenl.), Goethestr. 22 Alfrēdu Madaru no Rīgas meklē sieva Vācijā, Kreis Gablonz (11a), Gem. Lsenvald, Antoniwald 134.

Birutu Putni un Fridrichu Cī- ruli no Jēkabnieku p. meklē Vol- demārs Putnis Zemītes p. Krast- maļos. Anneli Senkānu ar ģim. no Kaunatas p. meklē Bernards Senkāns Liepājā, Ulicha 24. Annu Belti no Priekules meklē Jānis Benķis Liepājā, Zāļu 15—3. J. Rubulis meklē pieder., of. 219. Edmunds Rutulis Liepājā, Toma 19, meklē piedrīgos. Ilmāru Valen- čuku meklē Benita Sakša Kuldīgā, Grants 13. Annu Ābeli ar meitu no Dunikas p. meklē A. Ābele Lie- pājā, Dārtas 21. Arnoldu Šiliņu no Pļaviņām, adv. J. Vītoliņu no Gulbenes, Kār- li Grandovski no Krustpils un Ma- riju Freibergu no Rīgas meklē P. Šiliņš Liepājā, pastā uz piepras. Arturs Grīntāls Liepājā, Republi- kas 32, meklē piederīgos. Austru, Rasmu un Intu Spēks no Babītes p. meklē Marta Spēks Liepājā, Viestura 11—3.

  1. g. v. Imantu Nartmam un Matildi Jansonu no Auces meklē Emilija Nartmane Liepājā, Au- sekļa 9. Vilmu un Robertu Brie- di ar pieder, meklē J. Briedis Lie- pājā, Jelgavas 41. Liliju Osiņu un Valiju Putniņu no Rīgas -meklē Oļģerts Eichmanis Liepājā, Asa- ru 22. Ēriks Lazdiņš meklē sievu Mirdzu no Rīgas, z. uz veco feld- posta n-ru. Lizeti Krūmiņu no Jelgavas meklē dēls Jānis — Rū- dersdoīrf b. Berlin, Heinitzstr. 2, Postleitzahl 1. Loti Bērziņu no Vecogres Rop- ilaiņu dzirn. meklē Ede Preiss, Laucienes Kalnmuižā, Talsi. Er- nestu un Matildi Sulcus meklē Kārlis šulcs. Ugāles p. «Parkos» c. Ugāli. Māsu Olgu Kovšs no Rīgas I. pils. slimn. un māti Kovšs m. Kovšs Pastendes p. «Ziemeļos» c. Talsiem. Jānis un Līze Veiss no Salgales «Peiliem» meklē dēlu un sievu Antoniju no Salgales Kadi- ķiem, ziņot Ēdoles «Kušķos».

Nazariju Morozovu meklē māte Anna Āboliņa Stendes «Veclipu- ros». Gunāru Freibergu no Nau- dītes pag. nama meklē Jansone, Turlavas «Sauliešos» c. Kuldīgu. Augustu Strazdu no Rencēnu pag. Dzērvītēm z. Almai Strazds Turla- vas Upmalās c. Kuldīgu. Gotlību un Kārli Jurševskis no Priekules Burvjiem, ziņot Līnai Gertners Turlavas pag. Vāļātos c. Kuldīgu. Silarājs Eleonoru ar bērniem Ēri- ku, Imantu un Āriju no Jēkabpils meklē vīrs, ziņot A. Zvirgzdiņam Sabiles pils. valdē. Johanna Lācis ar dēlu Gintu meklē radus un draugus ziņot Vir- bu pag. Vecsudmalos. Filipsona ģimene no Jaunbebriem meklē tu- viniekus, ziņot Kuldīgas Seglos. Ainu Kalniņu no Ogres pag., Veltu Jēkabsoni no Iršu pag., skol. Mariju Zeļčāni no Ogres pag., Alfrēdu Brucenu no Liepfcalnes, z. Ārijai Stučkai Puzes «Zvaigznītēs» c. Ugāli. Almu Martinsoni no Ērg- ļu Briežfcalna, ziņot Jurjevskam Puzes pag. «Zvaigznītēs» c. Ugāli. Ēriku Andersonu no Krustpils 'sta- cijas meklē piederīgie Vandzenes pag. Upītēs. Jadvigu Zakenfelds, Mariju Labējs un Voldemāru Girs- tūnu meklē -māte Girstūns no Jel- gavas, ziņot Strazdes p. Celpju m.

vai Talsu apr. slimnīca. Augusts Rozenfelds no Ērgļiem meklē Mir- dzu un Robertu Melnīšus no Jaun- piebalgas Pētersteolas, ziņot Kan- davas p. Rožkalnos, c. Kandavu. Piederīgos no Ērgļu Ariņām m. Alma Bērziņa un Marta Ozoliņa Vānes pag. Upmaļos. Mariju Bendrāts dz. Ģermānis un citus piederīgos ziņot Bertai Steingolds, Matkules Ezermaļos c. Sabili. Vēru Lācis un Vēru Lagzdiņš no Liel- auces meklē Jānis Lācis Zantes Māliņos. Aleksandru Tamisaru no Valmieras, Klaudiju Birzgalis ar ģimeni no Salacas p. «Atpūtām» meklē Priede, Talsos, Mīlenbacha ielā 22. Ramūtu ģimeni no Katlkalna Ramūtiem, Ķuža ģim. no Zaubes Iņģistēniem Jirgensonu ģim., ziņot Vārmes p. «Poriņos», c. Kuldīgu. K. Otto no Madonas apr. Cesvai- nes ģimnāsijas meklē radus un pa- ziņas, ziņot Rendas pag. Plienkal- nos, Lielrenda. Magda Blumber- ģe, Emma Jansone un Baložu ģim. no Vecogres Ķesterāta meklē ra- dus un draugus, ziņot Rendas p. Cīruļos, Lielrendā. Veinbergs Jū- lijs no Sērenes pag. meklē māti, brāli un māsu, ziņot Planicas p. «Liepās», p. n. Vārdupe.

Jansona un Krepausa ģimenes no Ēveles un citus pazīstamus m. Lafctiņš no Strenčiem, ziņot p. p. n. Nātiņi, Ēdoles mežniecībā. Tamā- ra Stepanova no Lugažu p. Zīles m-bas meklē tēvu no Ērģemes dzelzc. stac, māti un brāļus no Valkas, ziņot Ēdoles pag. Struijās, p. p. n. Nātiņi. Vili un Valdi Kļa- viņus meklē māte Leontīne Kļa- viņa, ziņot Zentenes pag. Dursupes nespējnieku mājā p. n. Sēni. Bērziņu ģimeni no Viesienas «Dzīšliem» meklē Anna Ģēgere no Viesienas Kauguriem, ziņot Stendes p. «Laimās», c. Selekci- jas st. Georgiju Ronis meklē māte So- fija Ronisi, ziņot Talsi, Laidzes 24 vai Laidzes pag. «Vēdās». Mildu Vi- zinu no Rīgas Pleskavas ielas 109, ziņot Rolandam Beitneram? Pāvil- ostā, Upmalas 23. Apiņu ģim. no Viesienas «Vikšeniem» un radus, paziņas no Viesienas, Vestienas, Mārupes un Rīgas, ziņot Caune Stendes pag. «Laimās», c. Selek- cijas st. Artūru un Elmāru Timb- ru no Vaiņodes Plēsumiem un Em- mu Jansoni no Naudītes pag. na- ma ziņot Jansonei Turlavas pag. «Sauliešos» c. Kuldīgu.

Matildu Mauriņu no Rubas p. Birzniekiem un citus radus meklē Alīda Kufcēvice no Līgotnes «Ga- labendiņiem» un Alda Bumbēre no Siguldas, ziņot Stendes Adamoviča pamaitsk. Selekcijas st. Artūru Ei- chi no Rīgas, ziņot sievai Monikai Eichei Pastendes p. Dišleros, p. n. Apriķi. Pauli Arni un Kārli Ozo- liņuno Ikšķiles meklē Kārlis Ar- nis Ēdoles «Kušķos». Prauliņa un ŠUlca ģim. no Burtniekiem un Riekstiņa ģimeni no Jaun-Pauškām meklē Priede Talsos, Mīlenbacha ielā 22. Žani, Arvīdu Pumpuru no Zvārdes «Mežalaukiem» un Zani, Augustu Tomsonu, ziņot Tomso- nei Matkules pag. Troskās c. Sa- bili. Rudzīšu un Turinu ģim. no Ļaudonas meklē skol. Grāvja un Sīļu ģimeni, ziņot Rendas pag. Svilumos p. Lielrenda. Zēlu Ar- tūru no Rīgas meklē sieva Aldo- nija Zēla Cēres pag. Klāvos, p. Cēre.

Arnoldu Bogdanoviou no Ābeļu pag. meklē tēvs, ziņot Ēdoles pag. Briežu mājās. Lozenberga ģim. no Daugmales ziņot V. Lozenbergam Valdemārpils stacijā. Valters Gri- gors no Strenčiem meklē sievu un piedrīgos, ziņot Ēdoles mežniecībā. Kapr. Harijs Plostiņš no Doles m. radus un paziņ., ratost. uz of. 11634. Šteinu ģim. no Abrenes, Gedriku un Osīšu ģim. no Rundāles pag., z. Šteinam š. av. kant. of. 11630. Ltn. Arturs Krastiņš meklē dē- lu Juri un sievu Martu no Inšu p. Rudzīšiem, pēdējā dzīves vieta Lē- durgas p. «Cunčuriņos», brāli Ar- vīdu no Tomes pag. un brāli El- māru no Rīgas, ziņot š. av. kant. of. 11631. V. v. Ēvalds Pakūlis no Dzelzavas p. meklē piederīgos un paziņas, z. «Tēvijas» red. of. 11642. Jāni Kalošu un Voldemāru Vicu no Madonas meklē Maiga Vičs, Snī- peles p. Sprinču dzirnavās.

Neliju Vīksni ar dēlu Jāni un meitu Liju no Liezeres pag. un piederīgos no Madonas apr. Bērzau- nes pag., ziņot Voldemāram Vīks- nēm Snīpeles pag. Sprinču dzirnav. Lūciju Vecozoli no Liezeres p. un Augustu Birnbaumu no Rīgas m. Olga Birnbaums Snīpeles p. Sprin- ču dzirnavās. Jāni, Līnu un Emī- liju Priedes no Priekules Rīta ie- las 6 meklē Šarlote Priede Gavie-

zes pag. Atta mājās. Waff-gren. Fretaafits Jānis meklē māsu Ma- tildi Freimani un Maigu Lēmanis ar vecākiem, ziņot Liepājā, Rakst- vežu ielā 18—4. Dižk. Albert Le- jiņš meklē radus un pazīstamus, ziņot Liepājā, Toma 19. Jānis Ķu- da meklē dēlu M. Ķudu un meitu A. Pumpurs ar ģimenēm, ziņot Vērgales pag. Gravu mājās. Adu Pūriņu no Valmieras «Sī- manēniem», z. Strauteni Kuršu 2. Mildu Viči no Purmsātu «Saltu- piem» meklē māte lize Veizbuks Grobiņas «Ezeros». Antoniju Žagars no Virgas «Gravām», ziņot L. Dambei Zirņu ielā 40. Bernhards Bērziņš no Rī- gas, Matīsa ielas 63 un Normunds Lapinskis no Rīgas, Valguma ielas

meklē piederīgos, ziņot Liepājā, Asara 22. Konstantīns Jaunpetiro- vičs no Madlienas «Krekstiņiem meklē radus un pazīstamus, ziņot Liepājā, Asara 22. Edgars Eglītis no Rīgas, Brīvības ielas 127, meklē piederīgos, ziņot Liepājā, Asara 22. Martu Mednis no Madonas apr. Praulienas pag. «Dzintariem», z. Haraldam Mednim Ēdoles doktorā- ta, Teodoram Pētersonam Liepājā, Asara 22 un Ritai Pētersonei, (9a), Grottkau, O/s., Paul-Honscher Weg. Nr. 1 (bei Frau Dr. Philipp). Pauls Kalniņš meklē sievu Valen- tīnu no Rīgas un vecākus no Ikšķi- lespag., ziņot Liepājā, Republikas iela 32. Augusts Ancens meklē piederīgos no Ikšķiles pag., ziņot P. Kalniņam Republikas 32.

Elizabeti un Gunāru Trapānus meklē vīrs Leo Trapāns, ziņot Apšu ielā 3a, Liepājā. Elmārs Ka- zaks no Taurupes pag. meklē pie- derīgos, radus, draugus, Baudu, Krampu ģimenes, Ernestu Sproģi no Rīgas un Alfrēdu Gēģeri no Sērmūkšu pag., ziņot Stubei Lie- pājā, Rāimavas 4. Zelmu Bruma- ku meklē Anna Sisene Liepājā, T. Breikša 35—3. Olgu un Alfrēdu Dimitri un Pēteri Vītolu no Siguldas, Annu Stūri no Rīgas ziņot Elzai Vītolai Liepājā, Jaunā ielā 50—2. Metu un Jānī Ābeli no Rīgas, Minsteri- jas ielas, Arvidu Kārfcliņu ar ģi- meni no Mālpils «Urdzeniem» un Haraldu Rautenšildu no «Sme- niem», ziņot Hausmanim Liepājā, Dārtas ielā 6 vai Pāvilostā, Kalnu ielā 10. Zani Dunduri no Pampā- ļiem, ziņot Jūlei Dundurei Kursī- šu «Ceriņos».

Veroniku Lapinskis, dz. Bul- meistars no Rīgas, Hospitāļu ie- las 36—59 un Agatu Bulmeistars no Rīgas, Valmieras ielas 41—16, ziņot Šiliņam Liepājā, Stendera ie- lā 11—2. Dr. Arnolds Veinbergs meklē piederīgos no Rīgas, Matī- sa ielas 105 un Ādolfu Indriksonu no Vandzenes, ziņot š. av. kant. Nr. 318. Jānis Remarts no Jaun- jelgavas un Alma Karolis no Gal- gauskas «Viietlejām» meklē piede- rīgos, ziņot Vērgales pag. «Rola- vās». Ēriks Lazdiņš meklē sievu Mir- dzu, ziņot š. av. kant. Nr. 319. Ilgvaru un Gunāru Kilēvicus, zi- ņot tēvam Kuldīgā, Skrundas 12. Jāni Kalvišķi no Viesītes Skrāž- niekiem, ziņot J. Curišķim Pasten- des pag. «Smilgās», c. Talsiem.

Sekojoši karavīri meklē savus piederīgos: Jānis Fikss sievu Emī- liju un Moniku Skābs no Rīgas, Jānis Ziemelis sievu Annu no Du- nikas, Jānis Leončiks māti Mariju no Salienas, Vitolds Kriviņš Ste- fāniju Kriviņu no< Demenes, Pēteris Barščenkovs sievu Veroniku no Auces, Artemijs Konstantinovs Stefanu Konstantinovu no Aizkal- nes, Jānis Filimonovs sievu Vasso no Raznas, Timofejs Kirilovs Te- rentiju Kirilovu no Veipes, Jēkabs Kirilovs sievu Annu no Kapiņiem, Kondrats Grozdevs sievu Ēriku no Rīgas, Oļģerts Krupnovs Kārli Slīkšanu no Varnevas, Pēteris Brisfca sievu Olgu no Rēzeknes apr., Staņislavs Tumans sievu Mi-

linu no Galēniem, Aleksandrs Pil- P'ūks sievu Eleonoru no Varakļā- niem, Konstantīns Eiduks sievu Broņislavu no Stiirneniem, Abra- mis Maslobojevs sievu Justinu no Silajāņu p., Jāzeps Sarkans brāli Jēzupu no Galēnu p., Jānis Seilis sievu Brigitu no Galēniem, Jāzeps Grozās sievu Moniku no Varakļā- niem, Staņislavs Grozās.sievu An- nu no Varakļāniem, Broņislavs Barkāns Ādolfu Frišmani no Svē- tes, Jānis Danovskis tēvu Jāni no Andrupenes, Antons Stutāns Pē- teri Spricēnu no Gaigalavas, An- tons Vieličko Marjanu Vieličko no Saliniekiem, Oļģerts Krupnovs Ali- si Putniņu no Lielvārdes, visiem ziņ. of. 317

Atbildēt uz šo tēmu

Šī vietne izmanto sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai atšķirtu atsevišķus datorus, personalizētus pakalpojumu iestatījumus, analītiskos un statistikas mērķus, kā arī satura un reklāmu rādīšanas pielāgošanu. Šī vietne var saturēt arī trešās puses sīkfailus. Ja turpināsit izmantot vietni, mēs pieņemsim, ka tas atbilst pašreizējiem iestatījumiem, bet jūs jebkurā brīdī varat tos mainīt. Vairāk info šeit: Privātuma un Sīkdatņu Politika