From periodika.lv:info may be of some help to those looking regarding...

From periodika.lv:info may be of some help to those looking regarding surname changes in Latvia...prior ww2...: SLUDINĀJUMI.

SLUDINĀJUMS. lekšlietu ministrijai iesnieguši uzvārda maiņas lūgu- mus šādi Latvijas pilsoņi:

 1. Vilhelmīne - Leontīne Aļei- ņikovs, dzim. Krflzgalva (pasē Krūzgalvis), dzim. 1904. g. 8. janv. (pasē 1903. g. 8. janv.) Rīga, dzīvo Rīgā, Kaunas ielā 7,
 1. dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Atauga";
 1. Andrejs Āzis, dzim. 1891. g.
 1. nov. Lugažu pag., ar sievu Mariju-Nataliju, dzim. Vītiņš, dzim. 1896. g. 5. apr. Lugažu pag., dzīvo Lugažu pag. Sil-

zemniekos, vēlas turpmāk šaujo- ties uzvārda „Saliņš"; 3) Vilhelms-Ernests Bechšte- ters, dzim. 1907. g. 24. jūn Liepājā, ar sievu Paulīni, dzim' Tumelis, dzim. 1901. g. 6. martā (pasē 19. martā) Liepājā, dzīvo Liepājā, Ludviķa ielā 1/3, 6. dz vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Āriņš"; 4) Jānis Bergs, dzim. 1907. g. 29. dec. Skrundas pag., ar sievu Alīdi, dzim. Limanis, dzim. 1905. g. 9. nov. (pasē 1905. g. 10.' nov. Valkā), dzīvo Pūres pag. Ziemeļos, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Ziemelis"; 5) Roberts Blūms-Karlovičs, dzim. 1897. g. 16. sept. Pededzes pag., ar sievu Šarloti, dzim. Upeniets, dzim. 1894. g. 2.martā (pasē Pededzes pag.), un dēlu Dzidri, dzim. 1926. g. 26. maija Pededzes pag., dzīvo Pededzes pag. Akmeņdruvās, vē- las tupmāk saukties uzvārdā „Viķis"; 6) Antons Bogdanovs - Groza, dzim. 1899. g. 23. sept. (pasē 1900. g. 11. okt.) Barkavas pag., ar sievu Teklu, dzim. Logins, dzim. 1906. g. Tilzas pag., dzīvo Rīgā, Ventas ielā 1,1. dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Stiebriņš"; 7) Eduards Bože, dzim. 1899. g. 26. jūl. (pasē Ventspilī), ar sievu Ernu-Ireni, dzim. Bāriņš, dzim. 1910. g. 6. aug. Vestienas pag., un dēliem: Vilni, dzim. 1935. g. 28. martā Rēzeknē, un Modri, dzim. 1937. g. 9. jūl. Rēzeknē, dzīvo Briģu pag. Mi- ņinā, vēlas turpmāk saukties uz- vārdā „Vārpa"; ? Žanis - Teodors - Osvalds Bredovskis - Bradovskis, dzim. 1908. g. 17. aug. (pasē Vaiņo- des pag.), ar sievu Valiju-Olgu- Vilhelmīni, dzim. Švāģeris, dzim. 1908. g. 23. jūl. Liepājā, un dēlu Vari, dzim. 1939". g. 25. apr. Rīgā, dzīvo Rīgā, Stabu ielā 108, 12. dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Brasla"; 9) Arvids-Pēteris Brizga, dz. 1912. g. 23. aug. Liepājā, dzīvo Ezernieku pag. Ezerniekos, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Krasts":

 1. Kārlis-Arturs Bucholcs,. dzim. 1907. g. 11. maijā (pasē
 1. maijā) Sunākstes pag., ar sievu Minnu, dzim. Grundmanis, dzim. 1906. g. 5. febr. Vārnavas pag., un bērniem: Annu-Ingrīdu, dzim. 1936. g. 19. okt. Vārnavas pag., un Jāni-Imantu, dzim.
 2. g. 20. jūn. Vārnavas pag., dzīvo Vārnavas pag. Purvmaļos, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Bajārs";
 1. Spricis (pasē Fricis) Bullitis-Bullis, dzim. 1883. g. 22, nov. (pasē 23. nov.) Gaujienas pag., ar sievu Alisi, dzim. Žīds, dzim. 1898. g. 10. dec. Gaujienas pag., un meitu Vilmu, dzim. 1925. g. 22. aug. Trapenes pag., dzīvo Trapenes pag. Teik- maņos, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Brīvnieks";
 2. Kārlis-Gustavs Cimerma- nis, dzim. 1908. g. 7. martā (pasē B. martā) Rīgā, ar sievu Emi- liju-Sofiju (pasē Zofija), dzim, Millers, dzim. 1909. g. 18. jūn. Alšvangas pag., un meitām: Sil- viju, dzim., 1932. g. 13. dec. Zilupē, un Ilgu, dzim. 1938. g.
 1. sept. Valkā, dzīvo Valka, Merķeļa ielā 12, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Dzintars";
 1. Kazimirs Donasass-Dana- ševics, dzim. 1912. g. 23. jūl. (pasē Rundāles pag.), dzīvo Vilces pag. Tīzēs, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Bāliņš";
 2. Kārlis Dinka, dzim. 1899. g.
 1. jūl. (pasē 23. jūl.) Bērzes pag., ar sievu Otiliju-Katrīni, dzim. Brālis, dzim. 1900. g. 28. maijā (pasē l9Ol. g. 15. maijā Lielvircavas pag.), un dēlu Ai- varu-Kārli, dzim. 1939. g. 20.febr. Jelgavā, dzīvo Jelgava, Mātera ielā 35-b, 4. dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Dzelme";
 1. Roberts Dinka, dzim. 1906. g. 5. martā Dobeles pag., ar sievu Annu, dzim. Rižovs, dzim. 1916.g.
 1. febr. Nirzas pag., dzīvo Jel- gavā, Julfanas ielā 5, 20. dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Dzelme";
 1. Jānis-Oskars Driķis, dzim.
 1. g. 15. febr. Cesvaines pag. (pasē Kraukju pag.), ar sievu Kristīni, dzim. Pīsmals, dzim.
 2. g. 28. jūl. Cesvaines pag. (pasē lBB4. g. 28. jūl. Kraukļu pag.), dzīvo Cesvaines pag. Cen- soņos, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Griķis";
 1. Ontons Dzenis-Dortāns, dz.
 1. g. 20. sept. Ružinas pag.,
 2. Rēzeknes kājn. pulka karavīrs, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Dzenis";
 1. Fricis Ernstsons, dzim,
 1. g. 29. apr. Liepājā, ar sievu Kati, dzim. Grundmanis, dzim.
 2. g. 11. maijā (pasē—l9o6. g.
 3. apr.) Rudbāržu pag., un dēlu

Gunāru-Haraldu, dzim. 1933. g. 26. jūl. Mores pag., dzīvo Allažu pagasta namā, vēlas turpmāk saukties uzvārdā..Dzintars"; 19) Antons Geldutis, dzim. 1907. g- 24. dec. Krievijā, ar dēlu Laimoni-Grigoru, dzim. 1931. g. 19. martā Bukaišu pag., dzīvo Bukaišu pag. Gobās, vēlas turp- māk saukties uzvārdā „Draviņš"; 20) Alfreds-JēkabsGravelcvskis, dzim. 1906. g. 3. apr. Jelgavā, ar sievu Elzu-Matildi, dzim. Na- vickis (pasē Novickis), dzim. 1911. g. 4. aug. Kuldīgā, un bērniem: Ilonu, dzim. 1932. g. 4 jūn. Rīgā un Gundaru-Valdi, dzim. 1939. g. 30. janv. Daugav- pilī, dzīvo Daugavpilī, Varšavas ielā 16,4. dz., vēlas turpmāk sauk- ties uzvārdā „Grava"; 21) Hugo - Pēteris Grīnbiats, dzim. 1915. g. 22. nov. Trikātas pag., dzīvo Valsts Kazdangas dārzn. skolā, vēlas turpmāk sauk- ties uzvārdā ~Gauja"; 22) Aloizijs Gudrimovičs, dzim. 1905. g. 13. febr. (pasē 31. janv. Rēznas pag.), ar sievu Antoniņu, dzim. Juškevičs, dzim. 1909. g. 29. janv. Krievijā, un bērniem: Aloiziju - Raimondu, dzim. 1928. g. 7. jūn. Daugavpilī, un Lidiju, dzim. 1938. g. 9. jūn. Rēzeknē, dzīvo Makašēnu pag. Kaļvu c, vēlas turpmāk saukties uzvārdā ~Vaivars"; 23) Nikolajs Gutermanis, dzim. 1901. g. 13. febr. Rīgā, ar sievu Tamāru, dzim. Bakaldins, dzim. 1908. g. 13. nov. Rīgā, un meitu Olgu, dzim. 1931. g. 22. martā Rīgā, dzīvo Rīgā, Tallinas iela 30, 43. dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā ~Bāliņš"; 24) Olga - Katrīne - Elizabete Hellers, dzim. Bernackis, dzim. 1898. g. 4. nov. Rīgā, dzīvo Rīgā, Eiženijas ielā 18, 2. dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Bie- ziņš"; 25) Aleksandrs Jaņs (Jans), dzim. 1914. g. 23. sept. (pasē 10. sept.) Bērzpils pag., dzīvo Mālupes pag. Mārās, vēlas turp- māk saukties uzvārdā „Pūņo!s"; 26) Jānis Ķibers, dzim. 1906. g 22. janv. (pasē 9. janv.) Drustu pag., ar sievu Veltu, dzim. Jansons, arī Johansons, dzim. 1909. g. 15. apr. Cēsīs, dzīvo Rūjienā, Merķeļa ielā 4,

 1. dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Kalnietis";
 1. Ērichs - Augusts - Alfrēds Klingners, dzim, 1914. g. 24. aug. Rīgā, ar sievu Maiju, dzim. Dziedātājs, dzim. 1918. g. 17. jūn. P.S.R.Sav., dzīvo Rīgā, L. No- metņu ielā 51,l.dz.,vēlas turpmāk saukties uzvārdā ~Kalnarājs";
 2. Arvids-Ernests Košķens (Koškens), dzim. 1902. g. 11.maija (pasē Bikstu pag.), ar sievu Olgu-Mariju, dzini. Liepiņš, dzim.
 1. g. 4. nov. (pasē 22. okt. Zasas pag.), un meitu Ilgu- JBeatrisi, dzim. 1928. g. 21. maijā Daugavpilī, dzīvo Kiustpils pag.

Zilānos, Dārzu ielā 4, vēlas turp māk saukties uzvārdā „Kalējs"; 29) Ernests Kots (Koot)-Kūis, 4zim. 1886. g. 29. okt. (pasē

 1. nov.) Kārķu pag., ar sievu Zelmu, dzim. Vītols, dzim. 1890.g.
 2. febr. Mēmeles pag. (pasē Bauskā), un dēlu Vili-Olģertu, dzim. 1927. g. 5. febr. Ērģemes pag., dzīvo Ērģemes pag. Straut niekos, vēlas turpmāk saukties uzvārdā ~Roga";
 1. Pēteris Lībtāls, dzim.
 1. g. 26. dec. Cēsu pag., ar sievu Antoniju-Karlīni, dzim. Šķibusts, dzim. 1890. g. 11. martā Priekuļu pag., dzīvo Ādažu pag. Baltezera paviljonā, vēlas turp māk saukties uzvārdā ~Leja"; " 31) Jezups Ločmelis, dzim. .1911. g. 28. sept. Baltinavas pag. (pasē Tilzas pag.), dzīvo Baltinavas pag. Baltinavas c, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Grants";
 1. Aleksandrs Marcinkevičs, pirms adoptacijas Jegorovs, dzim.
 1. g. 30. martā Krievijā, ar sievu Margaretu (pasē Mar grieta)-Viktori ju-Emīliju, dzim. Pūriņš, dzim. 1906._g. 2. apr. Rīgā', un meitām: Ēriku-Marg rietu, dzim. 1928. g. 3. dec. Rīgā, un Margu, dzim. 1933. g. 13. apr. Rīgā, dzīvo Rīgā, Laboratorijas ielā 4, 27. dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Meldris";
 1. Artūrs -Jānis Markevičs, dzim. 1902. g. 19. jūl. Sunākstes pag., ar sievu Hermīni-Otiliju, dzim. Kalniņš, dzim. 1906. g.
 1. febr. Rīgā, dzīvo Rīgā, Bur chardciemā, Kalniņa mājā, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Cinis"
 1. Anatolijs Moļņiks - Mīl nieks, dzim. 1910. g. 12. apr. Krievijā, ar sievu Paulīni, dzim. Skutāns, dzim. 1911. g. 19. maijā (pasē 1912. g. Maltas pag.), un meitu Benitu, dzim. 1939. g.
 1. jūn. Rīgā, dzīvo Rīgā, Kal upes ielā 8, 20.dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Mālnieks";
 1. Elza-Natalija Nagobads- Nogobads, dzim. 1913. g. 7. nov. Balvu pag. (pasē Rugāju pag.), dzīvo Bukmuižas pag. Ezernieku valsts pamatskolā, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Zemdega";
 2. Hugo Penkoks, dzim.
 1. g. 25. nov. (pasē 1909. g.
 2. nov.) Kalētu pag., ar sievu Annu, dzim. Michailovs, dzim.
 3. g. 8. febr. (pasē 1906. g.
 4. dec.) Jelgavā, un bērniem: Dānieļu, dzim. 1936. g. 22. maijā Jelgavā, un Irēni-Helenu, dzim.
 5. g. 5. febr. Jelgavā, dzīvo Rīgā, Lāčplēša ielā 37, 7. dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā Alnis";
 1. Staņislavs Pizičs, dzim.
 1. g. 5. dec. Varakļānos, Aviācijas pulka karavīrs, vēlas turpmāk saukties uzvārdā ~Salna";
 1. Jāzeps-Maksimilians Po- ciuss, dzim. 1908. g. 11. jūn. Rīgā (pasē Rīgas-Jūrmalā), ar sievu Liliju - Hermini - Olgu, dzim. Pūriņš, dzim. 190_8. g.
 1. nov. Rīgā, un dēlu Ivaru, dzim. 1937. g. 13. apr. Rīgā, dzīvo Rīgā, Latgales ielā 121,
 2. dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Sarma";
 1. Fricis-Alberts Redlichs, dzim. 1906. g. 26. apr. Asītes pag., ar sievu Irmu-Alvīni, dzim. Deimants, dzim. 1908. g. 4. sept. Liepājā, un dēlu Arni-Frici, dzim.
 1. g. 2. jūl. Liepājā, dzīvo Asītes pag. Kalniņos, vēlas turp- māk saukties uzvārdā „Ritums";
 1. Oederts Runcis-Albiņš, dz.
 1. g. 13. martā Vircavas pag., ar sievu Apoloniju, dzim. Maiors (pasē Majors), dzim. 1902. g.
 2. maijā (pasē Bārbeles pag.), dzīvo Jelgavā, Mātera ielā 8, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Albiņš";
 1. Alfrēds Semenovičs-Sima- novskis, dzim. 1912. g. 16. sept. Mālupes pag., dzīvo Mālupes pag. Pūriņos, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Sēja";
 2. Augusts - Leons Semeno- vičs (Semenovskis)-Simanovskis, dzim. 1910. g. 18. dec. Mālupes pag., dzīvo Mālupes pag. Purinos, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Sēja";
 3. Olga-Marija Semenovičs- Simanovskis, dzim. 1914. g. 24. aug. Mālupes pag., dzīvo Mālupes pag. Pūriņos, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Sēja";
 4. Jezups Skuķis (Skuķis), dz.
 1. g. 9. aug. Līksnas pag., dzīvo Skaistas pag. Sterenbergā, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Strauts";
 1. Jēkabs - Osvalds Slutinš (Slūtiņš), dzim. 1909. g. 13. aug. (pasē 16. jūl.) Rīgā, dzīvo Daugavpilī, Raiņa ielā 14, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Sal- nājs";
 2. Pēteris Sprūdžis (Sprudžs), dzim. 1914. g. 24. jūn. Līvānu pag., ar sievu Līnu, dzim. Sietiņš, dzim. 1910. g. 20. jūn. Mazzalves pag., dzīvo Rīgā, Matīsa ielā 44,
 1. dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Sproģis";
 1. Nora - Elīza Straudovskis, dzim. 1907. g. 15. sept. Jēkab- nieku pag., dzīvo Rīgā, Kr. Barona ielā 33/35, 17. dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Strauts";
 2. Valdis Svipsts, dzim. 1916. g. 17. martā (pasē— Bunkas pag.) Sapieru pulka karavīrs, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Āriņš";
 3. Pēteris Šļaktiņš (Sloķa)- Tālzems, dzim. 1879.' g. 9. jūl. Cesvaines pag. (pasē Kraukļu pag.), ar sievu Mariju, dzim. Laurs, dzim. 1881. g. 11. jūn., Liezeres pag., dzīvo Liezeres pag., Krauienos, vēlas turpmāk sauk- ties uzvārdā „Tālzemis";
 4. Rūdolfs Šnitkus, dzim.
 1. g. 20. apr. (pasē 7. apr.) Vecsaules pag., ar sievu Austru, dzim, Šiliņš, dzim. 1912. g.
 2. okt. (pasē Krievijā), dzīvo Bauskā, Dārza ielā 2, vēlas turp- māk saukties uzvārdā „Šalka";
 1. Mārtiņš-Aleksandrs Špen- gelis, dzim. 1907. g. 8. jūl. Rīgā, ar sievu Annu-Viktoriju, dzim. Šmidts (pasē Šmits), dzim.
 1. g. 27. aug. Sēļu pag., un bērniem: Brigitu-Dainu, dzim.
 2. g. 25. martā Rīgā, un Andri, dzim. 1938. g. 26. maijā Rīgā, dzīvo Rīgā, Augusta Deglava iela 20, 19: dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Spožums";
 1. Mārtiņš Steingolds - Štei- nalts, dzim.' 1886. g. 20. sept. (pasē 1885. g. 21. sept.) lecavas pag., ar sievu Emīliju, dzim. Mazorinš (pasē Meijers), dzim. 1884. ģ. 7. nov. (pasē
 1. maijā) Saukas pag., dzīvo Rīgā, M. Bišu ielā 1, 2. dz., vēlas turp- māk saukties uzvārdā „Strauts";
 1. Pēteris Šternbergs, dzim.
 1. g. 15. apr. Klosteres pag., dzīvo Klosteres pag. Megņos, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Skujiņš";
 1. jēkabs-Oto Švalbe, dzim.
 1. g. 20. janv. Sieksātes pag.,

ar sievu Emiliju-Elizabeti, dzim. Mednieks, dzim. 1901. g. 27. okt. (pasē 9. nov.) Ventas pag., un dēlu Arvidu, dzim. 1929. g. 4. sept. Piltenes pag., dzīvo Piltenē, Lielā ielā 52, vēlas turp- māk saukties uzvārdā „Akmens"; 55) Jūlijs-Vilhelms Teterovskis, dzim. 1908. g. 10. aug. Mālupes pag. (pasē Alūksnes pag.), dzīvo Alūksnē, Torņa ielā 6,

 1. dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā ~Austrums";
 1. Anna-Emīlija-Milda Trei- felds-Treufelds, dzim. 1897. g.
 1. aug. Rīgā, dzīvo Rīgā, Ģertrū- des ielā 115, 16. dz., vēlaš turp- māk saukties uzvārdā ~Tīrums";
 1. Augusts-Ernests Trumpe, dzim. 1901. g. 25. sept. Jelgavā, dzīvo Vārmes pag. Bāriņos, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Leja";
 2. Antons Vasaraudzis-Stiēles- ķeirs, dzim. 1918. g. 9. nov.Līvānu pag., dzīvo Līvānu pag. Zundā- nos, vēlas turpmāk saukties uz- vārdā ~Vasaraudzis";
 3. Donats Vasaraudzis-Spēles- ķeirs, dzim. 1885. g. 2. janv. (pasē 1884. g. 20. dec.) Līvānu pag., ar sievu Matildi, dzim. Grugutis, dzim. 1893. g. 25. martā (pasē 1893. g. 13. martā) Līvānu pag., un bērniem: Al- bertu, dzim. 1920. g. 17. dec. (pasē 1920. g. 30. dec.) Līvānu pag., un Antoniju, dzim. 1930. g. 2. maijā Līvānu pag., dzīvo Līvānu pag., Zundānos, vēlas turpmāk saukties uzvārdā„Vasar- audzis";
 4. Jānis Spēlesķeirs (Spēlis- Keirs)-Vasaraudzis, dzim. 1915.g.
 1. dec. Līvānu pag., dzīvo Līvānu pag. Zundānos, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „ Vasaraudzis";
 1. Arvīds-Vilis Zaluckis, dz.
 1. g. 21. febr. Lietuvā (pasē Biržos), ar sievu Elizabeti, dzim. Pukītis (pasē Puķīte), dzim.
 2. g. 29. dec. Stāmerienas pag., dzīvo Rīgā, Brīvības ielā 70,
 3. dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā ~Zāle";
 1. Arturs-Ernests Zandfelds, dzim. 1887. g. 28. febr. (pasē I. martā) Dundagas pag., ar sievu Alvīni, dzim. Kļavs (pasē Klāvs), dzim. 1885. g. 2. dec. Dzērbenes pag., un dēlu Uldi, dzim. 1924. g. 20. martā Rīgā, dzīvo Saldū, Putkv. Kalpaka ielā 15, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Krasts";
 2. Gaida-Ludmilla Zandfelds, dzim. 1917. g. 1. apr. (pasē
 1. martā) Vecpiebalgas pag., dzīvo Rīgā, Jāņa Asara ielā 3, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Krasts";
 1. Ilga-Laimdota Zandfelds, dzim. 1918. g. 21. nov. Vecpie- balgas pag., dzīvo Rīgā, Jāņa Asara ielā 3, vēlas turpmāk sauk- ties uzvārdā ~Krasts";
 2. Eduārds - Fridriks Žeb- rovskis, dzim. 1901. g. 3. jūl. Jelgavā, ar dēlu Zīgfrīdu-Gvīdo, dzim. 1932. g. 3. okt. Rīgā, dzīvo Rīgā, Brīvības ielā 144, 19. dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā ~Žuburs";
 3. Jānis-Roberts Zichmanis, dzim. 1892. g. 4. janv. Tērvetes pag., ar sievu Elvīru-Heleni-Ma- tildi, dzim. Holms, dzim. 1895. g.
 1. apr. (pasē 12. apr.) Rīgā, un dēliem: Zigurdu, dzim. i924.g.
 2. sept. Rīgā, un Normiļndu- Jāni, dzim. 1929. g. 13. maijā Rīgā, dzīvo Rīgā, Kuzņecova ielā 11, 1. dz., vēlas turpmāk sauk- ties uzvārdā „Zelmenis";
 1. Jānis Zilbereizens, dziin.
 1. g. 19. apr. Madlienas pag., ar sievu Emmu, dzim. Zilbers, dzim. 1908. g. 15. okt. Meņģeles pag.., un bērniem: Jani, dzim.
 2. g. 29. apr. Plāteres pag., un Ilzi, dzim. 1938. g. 24. janv. Plāteres pag., dzīvo Plāteres pag. namā, vēlas turpmāk sauk- ties uzvārdā „Sudrabs";
 1. Pēteris Zilbereizens, dzim.
 1. g. 2. aug. (pasē 21. jūl. Bebru pag.), ar sievu Zelmu- Emiliju, dzim. Grīslis, dzim.
 2. g. 14. maijā Balvu pag., dzīvo Galgauskas pag. Sutiņos, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Banga";
 1. Vilma-Natalija Zilbereizens, dzim. 1914. g. 18. aug. Balvu pag., dzīvo Rīgā, Brīvības ielā 98,
 1. dz., vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Banga";
 1. Jānis-Oto Žeidurs-Žīgurs, dzim. 1906. g. 27. aug. (pasē Kalncempju pag.), ar sievu Annu- Alīsi, dzim. Gāršnieks, dzim.
 1. g. 29. sept. Zeltiņu pag., un dēliem: Jāni-Laimonu, dzim.
 2. g. 23. nov. Kalncempju pag., Egonu, dzim. 1935. g.
 3. maijā Kalncempju pag., un Arturu, dzim. 1939. g. 17. jūn. Kalncempju pag., dzīvo Kaln- cempju pag. Kapu mājā, vēlas turpmāk saukties uzvārdā „Žīgurs". Saskaņāar Likuma par uzvārdu maiņu 9. pantu, iebildumi minēto pilsoņu uzvārdu maiņas lietās

jāiesniedz lekšlietu ministrijai 14 dienu laikā pēc šī sludinājuma ievietošanas „Valdības Vēstnesī". Rīgā, 1940. g. 14. martā. P V 041. gr. U 9738 lekšl. min. Admin. depart. direktors L e g z d i o š. Pasu nod. vadītājs P. K u r z e m n i e k s.Valdības Vēstnesis, Nr.62 (15.03.1940)

Wow! The amount of research you've done!

Atbildēt uz šo ierakstu

Atbildēt uz šo tēmu

Šī vietne izmanto sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai atšķirtu atsevišķus datorus, personalizētus pakalpojumu iestatījumus, analītiskos un statistikas mērķus, kā arī satura un reklāmu rādīšanas pielāgošanu. Šī vietne var saturēt arī trešās puses sīkfailus. Ja turpināsit izmantot vietni, mēs pieņemsim, ka tas atbilst pašreizējiem iestatījumiem, bet jūs jebkurā brīdī varat tos mainīt. Vairāk info šeit: Privātuma un Sīkdatņu Politika