KRAZ vēsture / История KPАЗ / The history of KRAZ KRAZ...

https://www.facebook.com/Bauskasmotormuzejs//Bauskasmotormuzejs/posts/1269524789806507KRAZ vēsture / История KPАЗ / The history of KRAZ

KRAZ vēsture aizsākās vēl pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, kad Ukrainas pilsētā Kremenčuga sākās aviācijas rūpnīcas būvniecība. Bet sākoties Lielajam Tēvijas karam rūpnīcas būvniecība tika iesaldēta, bet jau uzbūvētie rūpnīcas korpusi bija iznīcināti.

  1. gada 31. augustā valdība izdeva pavēli par tiltu konstrukcijas ražotnes būvniecību Kremenčugā. Jo valstij bija nepieciešams atjaunot iznīcināto auto ceļu un dzelzceļu infrastruktūru. Jau 1948. gadā rūpnīca bija pārkvalificēta un aizsākās tiltu konstrukciju ražošana. Kremenčugas rūpnīca tika nodota traktoru un lauksaimniecības ministrijas pārvaldībā un pārdēvēta par Kremenčugas kombainu rūpnīcu. Kombainu un lauksaimniecības tehnikas ražošanā rūpnīca guva panākumus. Rūpnīca ražoja šo tehniku no 1956. gada līdz 1958. gadam. Tieši no 1958. gada maija sākās KRAZ, kā autobūves rūpnīcas, vēsture. Tajā pašā gadā tika pieņemts lēmums par kravas automobiļu ražotnes radīšanu Kremenčugas pilsētā un rūpnīca atkal tika pārkvalificēta. Galvenais aprīkojums tika atvests no Jaroslavļas automobiļu rūpnīcas (JAZ). Pirmos kravas auto ar nosaukumu „Dnepr-222”, prezentēja 1959. gada aprīlī. Tomēr nosaukums „Dnepr” nevilināja klientus un drīzumā nosaukumu pārveidoja ar jau tradicionālajiem „AZ” burtiem nosaukuma aizmugurē. Tā parādījās jauna kravas automobiļu marka – KRAZ. Jau 60-tajos gados KRAZ automobiļus aktīvi sūta uz eksportu. To valstu, kas iegādājās KRAZ automobiļus, sarakstā bija 26 valstis, ieskaitot Argentīnu, Ķīnu, Indiju un Somiju.
  2. gadā notika restrukturizācija, kuras rezultātā uzņēmums ieguva nosaukumu AvtoKraz. 1979. gadā ražošanas apjomi bija tādi, ka rūpnīcu atzina par līderi PSRS pēc kravas automobiļu ražošanas apjomiem.

90-to gadu sākumā, saistībā ar PSRS izjukšanu, rūpnīca piedzīvoja skarbus laikus. Pirmajos gados tika novērots ražošanas apjomu kritums. Tomēr rūpnīcas vadība spēja atrast izeju no šīs situācijas un stabilizēt rūpnīcas stāvokli. Kompānija aktīvi centās uzlabot sakarus ar ārzemju kompānijām, kas nodarbojās ar auto būvniecību. Jau 1990. gadā izdevās izveidot kopēju ražošanu ar kompāniju „FAUN”. Tomēr 2000. gadu uzņēmums, kas tajā laikā bija „AvtoKraz” holdinga kompānija, pabeidza ar milzīgiem zaudējumiem, pēc kā akciju kontrolpaketi izpirka kompānija „Mega-Motors”. Tuvākajos gados tika atvērts ražošanas kompleks Vjetnamā. Bija noslēgts līgums par KRAZ-6322 automobiļu piegādi Irākas armijas vajadzībām. Turpmākajā desmitgadē ražošanas apjomu pieaugums bija tieši saistīts ar piegādēm Gruzijas, Armēnijas un Ukrainas bruņoto spēku vajadzībām. Starp citu, tika atvērta remonta rūpnīca Kubā, kas bija domāta tur esošo KRAZ kravas auto apkopes un remonta veikšanai. Spožu nākotni kompānijai paredz kara un aizsardzības sfērā. Tas izriet no noteiktām kravas automobiļu īpašībām, kas ļauj izmantot auto pašos ekstremālākajos apstākļos. Tieši tāpēc dažu valstu bruņoto spēku struktūras dod priekšroku tieši KRAZ produkcijai.

//

История КрАЗа началась еще в тридцатые года прошлого века, когда на Украине, в Полтавской области, в городе Кременчуг началось строительство авиационного завода. Но с началом Великой Отечественной войны строительство завода было заморожено, а построенные заводские корпуса были разрушены бомбардировками и артиллеристскими обстрелами. 31 августа 1945 года Наркомат Путей Сообщения издал приказ о строительстве в Кременчуге завода мостовых конструкций. Ведь стране требовалось восстанавливать разрушенную инфраструктуру автомобильных и железных дорог. Уже к 1948 году завод был полностью перепрофилирован и приступил к производству мостовых конструкций. Кременчугский завод был переведен в ведение Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения и переименовали в Кременчугский комбайновый завод. И на поприще производства комбайнов и сельскохозяйственной техники завод преуспел. Завод выпускал эту технику с 1956 по май 1958 года . Именно с мая 1958 года начинается история КрАЗа как автомобильного завода. В мае 1958 года было принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР о создании в Кременчуге завода большегрузных автомобилей и завод был переведен на выпуск тяжелых грузовиков. Главное оборудование было перевезено с ярославского автомобильного завода (ЯАЗ) Первые грузовики под маркой «Днепр-222», собрали в апреле 1959-го. Правда, название автомобилей «Днепр» не прижилось, и грузовикам, выпускаемым в Кременчуге, вскоре была присвоена принятая в советском автомобилестроении маркировка с традиционными «АЗ» на конце. Так появилась новая марка грузовых автомобилей – КрАЗ. Уже в начале 60-х автомобили Кременчугского автозавода активно отправляются на экспорт. В списке стран, приобретающих продукцию завода, в 1961 года было 26 государств, в том числе Аргентина, Китай, Индия и Финляндия. В 1976 году произошла реструктуризация, в результате которой предприятие получило название АвтоКрАЗ. К 1979 году объемы производства были таковыми, что завод был признан лидером по всему Советскому Союзу по выпуску большегрузных авто.

В начале 90-х в связи с распадом СССР для завода начались не лучшие времена. В первые перестроечные годы наблюдалось резкое падение объемов производства. Однако руководство завода смогло найти выход из создавшегося положения и стабилизировать положение предприятия. Предприятие активно налаживало связи с иностранными компаниями, занимающимися производством автотехники. Уже в 1990 году удалось наладить совместное производство с компанией FAUN. Однако 2000 год предприятие, ставшее на тот момент Холдинговой компанией «АвтоКрАЗ» закончил с громадными убытками, после чего контрольный пакет акций был приобретён компанией «Мега-Моторс». В ближайшие годы был открыт сборочный комплекс во Вьетнаме, заключен контракт на поставку для Иракской армии автомобилей КрАЗ-6322 различной комплектации. В следующее десятилетие прирост производства осуществлялся непрерывно за счет военных поставок в Грузию, Армению и для вооруженных сил Украины. Кроме того, был открыт сборочно-ремонтный завод на Кубе, предназначенный для обслуживания имеющегося там многотысячного парка этих грузовиков. Большое будущее продукции завода видится в военной и оборонной сфере. Вызвано это определенными характеристиками автомобилей, позволяющими использовать их в самых экстремальных условиях. Именно поэтому силовые структуры разных стран мира предпочитают продукции. КрАЗ.

//

KRAZ history began in thirties of the last century, when in Ukraines city Kremenchug Aviation factory construction began. But since the beginning of the Great Patriotic War, the factory construction was frozen, but already constructed factory building were destroyed. In 1945 August 31, the government issued a command on the construction of the bridges in Kremenchug because in the country it was necessary to restore the destroyed car roads and rail infrastructure. Already in 1948 the factory was re-classified and began bridge constructions. Kremenchug factory was transferred to the Ministry of tractor and Agriculture and renamed to Kremenchug harvester factory. Harvesting and agricultural equipment manufacturing factory was successful. The factory produced this technique from 1956 to 1958.

Exactly in May 1958 began KRAZ as automotive factories history. In the same year a decision was taken on the truck manufacturing plant in the city and the creation of Kremenchug factory was again re-classified. The main equipment was brought from Yaroslavl automobile plant (JAZ). The first truck with the name of "Dnepr-222", presented in April 1959. However, the name of the "Dnepr" did not tempt customers and soon name transformed to the traditional "AZ" letters on the back of it’s name. That is how appeared a new truck brand - KRAZ. Already 60s KRAZ cars actively sends exports. The list of countries that bought KRAZ cars were 26 countries, including Argentina, China, India and Finland.

In 1976, restructuring took place, which led the company to the title AvtoKraz. 1979 production volumes were so huge that the plant recognized as a leader in the USSR after truck production. At the beginning 90’s, in connection with the breaking up of the USSR, the factory experienced harsh weather. In the early years there was seen a production drop. However, the factory management managed to find a way out of this situation, and to stabilize the situation in the factory. The company actively sought to improve ties with foreign companies, which were engaged in car construction. Already in 1990 they managed to set up a joint production with the company "Faun". However, in 2000 the company, which at the time was "AvtoKraz" holding company, completed with huge losses, after which the controlling stake was bought by the company "Mega-Motors". The next few years were opened a production complex in Vietnam. It was contracted with KRAZ-6322 automotive to supply the Iraqi army. In the following decade, the production volume increase was directly related to supply Georgia, Armenia and Ukraine's armed forces.

Incidentally, opened a repair yard in Cuba, which was meant therein KRAZ truck maintenance and repair. Bright future company provides military and defense sphere. This is clear from a number of truck features, which allows to use a car in the most extreme circumstances. That is why some national armed forces structure favors directly KRAZ products.

Ar to vidējās paaudzes esmu braucis armijā, Volgogradā učebkā uz Kraza bāzes bija ekskavators, ar tādu dragāju un iemācījos uz ekskavatora un dabūju korkas- kranovščik-ekskavatorščik, un tad pāris reizes ar tādiem pa Maskavu dragāju, dzinu uz mācībām un atpakaļ,.... ziemā uzreiz neleca, ielēju ēteri gaisa trubā un uzreiz rūc! Gan uz 157 braucu, gan uz autobusu kas uz 66 bāzes, gan uz 69, gan uz 21 Volgu dažas dienas ģenerāli vadāju, kamēr viņa šoferis bija saslimis, gan uz 53 un 130, un pēdējā pusgadā jau izmēģināju jauno Krazu un 131 ZIL! Uz Ivanovu braucu pakaļ saņemt jaunu krānu uz Maz 500 bāzes - ivanovec, kas tas par komandējumu bija, uh,...kas kaut ko zina, ir dzirdējis par Ivanovu, tas sapratīs, kas tā bija par pilsētu, Ivanova!

Atbildēt uz šo ierakstu

Atbildēt uz šo tēmu

Šī vietne izmanto sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai atšķirtu atsevišķus datorus, personalizētus pakalpojumu iestatījumus, analītiskos un statistikas mērķus, kā arī satura un reklāmu rādīšanas pielāgošanu. Šī vietne var saturēt arī trešās puses sīkfailus. Ja turpināsit izmantot vietni, mēs pieņemsim, ka tas atbilst pašreizējiem iestatījumiem, bet jūs jebkurā brīdī varat tos mainīt. Vairāk info šeit: Privātuma un Sīkdatņu Politika