May be of interest to some searching surnames...list from periodika.lv...

May be of interest to some searching surnames...list from periodika.lv link of those Latvia citizens living abroad to surrender Latvia passport..:personu saraksts, kurām 1938. g. 10. maijā ar Ministru ka- bineta lēmumu atņemta Latvijas pavalst- niecība uz likuma par pavalstniecību 8 2. panta pamata:

 1. Izajs Archipovs, dzim. 1902. g.
 1. augustā, ar sievu Irmionu, dzim. Zaburdajs, dzim. 1903. g. 4. septembrī, un meitu Helēnu, dzim. 1925. g. 27. maijā, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Ernests Treide, dzim. 1895. g.
 1. septembrī, ar sievu Liliju, dzim. Or- manis, dzim. 1901. g. 11. jūnijā, dzīves vieta Brazīlijā;
 1. Ernests Ozols, dzim. 1903. g. 18. mar- tā, dzīves vieta ārzemēs;
 2. Indriķis Egle, dzim. 1895. g. (1892. g.)
 1. decembrī, ar sievu Tatjanu, dzim. Pošukailovs, dzim. 1898. g. 25. janvārī, dzīves vieta P.S.R.S.;
 1. Josifs (Jozefs) Jachimovičs, dzim.
 1. g. 30. oktobrī, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Arons - Jēkabs Krapivins, dzim.
 1. g. 22. oktobrī (4. nov.) Liepājā, dzī- ves vieta A.S.V.;
 1. Bonifacijs Staņevičs, dzim. 1900. g.
 1. (20.) maijā, dzīves vieta ārzemēs; ? Ābrams Burins (Brāvins), dzim.
 2. g. 13. aprilī Krustpilī, ar sievu Beilu (Lelle), dzim. Rauchmanis, dzim. 1899. g. (1900. g.) Līvānos, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Jānis Bogdanovičs, dzim. 1884. gadā, ar sievu Huldu, dzim. Šmidke (Šmidts), dzim. 1894. g. 27. martā un dēliem: Pēteri, dzim. 1921. g. 25. martā, Eiženu, dzim.
 1. g. 26. augustā, Voldemāru, dzim.
 2. g. 10. janvārī, un Johanu, dzim.
 3. g. 10. janvārī, dzīves vieta ārzemēs;
 1. leva Bogdanovičs, dzim. Radze- vičs, dzim. 1847. g., dzīves vieta ārzemēs;
 2. Evels Spungins, dzim. 1908. g.
 1. martā, dzīves vieta Dienvidafrikā;
 1. Vulfs Milners, dzim. 1909. g. 2. ap- rilī (2. februārī), dzīves vieta Āfrikā;
 2. Akentijs (Arkentijs) Jefimovs, dz.
 1. g. 4.(17.) februārī Daugavpilī, dzīves vieta P.S.R.S.;
 1. Jānis (Jons) Skrebelis, dzim. 1898. gada 23." aprilī Kaunatas pagastā, dzīves vieta P.S.R.S.;
 2. Jevgeņijs Gaubšteins, dzim. 1903. g.
 1. martā, dzīves vieta P.S.R.S.;
 1. Feodors Čumakovs, dzim. 1896. g. (1895. g.) 18. janvārī Daugavpilī, ar sievu Anastasiju, dzim. Devjatņikovs, dzim.
 1. gadā Daugavpilī, ar meitu Jekaterinu, dzim. 1920. g. 15. novembrī, un dēliem: Vasiliju, dzim. 1925. g. 1. aprilī, un Pēteri, dzim. 1926. g. 9. novembrī, dzīves vieta P.S.R.S.;
 1. Jānis Vīburgs, dzim. 1893. g. 11. no- vembrī Rencēnu pagastā, ar bērniem: meitu Austru, dzim. 1923. g. 18 (15.) aprilī, un dēlu Edmuntu, dzim. 1918. g. 3. jūlijā, dzīves vieta P.S.R.S.;
 2. Pāvels Smirnovs, dzim. 1886. g.
 1. oktobrī. p~ sievu Annu, dzim. Orlovs,

dzim. 1889. gadā, un meitām: Pelageju, dzim. 1920. g.'2B. maijā un Agafiju, dzim. 1922. g. 22. decembrī, dzīves vieta P.S.R.S.; 19) Judelis Žogots, dzim. 1908. g. 11. oktobrī Varakļānos, dzīves vieta ār- zemēs; 20) Moisejs Nadelbergs, dzim. 1896. ga- dā Krāslavā, dzīves vieta ārzemēs; 21) Avsejs (Ovsejs) Antokols (Anti- kols), dzim. 1895. g. 1. aprīlī Daugavpilī, dzīves vieta ārzemēs; 22) Kalmanis Elkinds, dzim. 1899. g. 30. oktobrī, ar sievu Feigu, dzim. Kacs, dzim. 1901. g., dzīves vieta ārzemēs; 23) Joels (Ivels) Jakobsons, dzim. 1897. g. 24. martā Kuldīgā, ar sievu Soru- Rīvu, dzim. Civjans, dzim. 1898. g. 26. no- vembrī Krustpilī, dzīves vieta ārzemēs; 24) Moisejs Kovnats, dzim. 1888. gadā Kārsavā, dzīves vieta ārzemēs; 25) Mendelis Gordins, dzim. 1892. g. 20. jūlijā Daugavpilī, ar sievu Godu-Giteli, dzim. Cipuks, dzim. 1899. gadā, un dēliem: Zamueli, dzim. 1921. g. 15. janvārī, un Haimu, dzim. 1923. g. 2. martā, dzīves vieta Amerikā; 26) Ābrams Donde, dzim. 1900. gadā Kārsavā, dzīves vieta Āfrikā; 27) Avsejs - Leibs Pasvolskis, dzim. 1909. g. 5. augustā Ludzā, dzīves vieta Brazīlijā; 28) Peisachs-Leiba Zolotuchins, dzim. 1893. g. 20. februārī, ar sievu Musju, dzim. Feigins, 44 g. v. 1938. g., un dēlu Zalku, dzim. 1920. g. 20. septembrī, dzīves vieta ārzemēs; 29) Jānis Alsinš, dzim. 1884. g. 4. (17.) oktobrī Krievijā, ar sievu Emīliju, dzim. Birzgals, un meitu Elzu, dzim. 1918. gada 16. oktobrī, dzīves vieta P.S.R.S.; 30) Alberts Alsiņš, dzim. 1912. g. 19. maijā, dzīves vieta P.S.R.S.; 31) Eliazars (Elias) Donda (Donde), dzim. 1899. g. 20. jūnijā (7. jul), ar sievu Minu, dzim. Jakobsons, dzim. 1896. gadā, un dēliem: Meilachu, dzim. 1919. g. 15. de- cembrī, Eliasu, dzim. 1923. g. 18. janvārī, un Hiršu, dzim. 1927. gadā, dzīves vieta ārzemēs; 32) Ādolfs Klopcanovs, dzim. 1906. g. 5. aprilī Liepājā, dzīves vieta Argentīnā; 33) Vladislavs Šavlis (Šaulis), dzim. 1901. g. 21. septembrī, dzīves vieta A.S.V.; 34) Aleksandrs Kulešs, dzim. 1897. g. 17. septembrī, ar sievu Malvīni, dzim. Lukaševičs, dzim. 1900. g. 22. aprilī, dzī- ves vieta ārzemēs; 35) Hermanis Japs (Japss), dzim. 1892. g. 25. maijā, ar sievu Emīliju, dzim. Ručs, dzim. 1891. g. 20. decembrī, dzīves vieta ārzemēs; 36) Rozamunda Japs (Japss), 22 g. v. 1938. g., dzīves vieta ārzemēs; 37) Davids-Isers Kaplans, dzim. 1897. g. 18. septembrī Daugavpilī, ar sievu Rivku, dzim. Zaks, dzim. 1896. g. 23. novembrī Daugavpilī, un meitu Basju, dzim. J922. g. 24. maijā, dzīves vieta A.S.V.; 38) Elja Hurins, dzim. 1893. gadā Krās- lavā, dzīves vieta ārzemēs; 39) Antons Aleksejevs, dzim. 1888. g. 24. jūlijā Mērdzenes pagastā, dzīves vieta ārzemēs; 40) Hona Novomisle (Novomišle), dz. 1908. g. 11. aprilī, dzīves vieta ārzemēs; 41) Jūda-Leiba Vidans, dzim. 1901. g.

 1. martā Ludzā, dzīves vieta Āfrikā;
 1. Haims Tomsinskis (Tomšinskis), dzim. 1909. g. 29. septembrī Ludzā, dzīves vieta Brazīlijā;
 2. Izaks - Mozus Fridlenders, dzim.
 1. g. 12. oktobrī Ventspilī, dzīves vieta A.S.V.;
 1. Bencions (Benno) Goldmanis, dzim.
 1. g. 24. decembrī, dzīves vieta Ame- rikā;
 1. Sevastjans Belovs, dzim. 1897. ga- dā Naujenes pagastā, dzīves vieta ārzemēs;
 2. Mendelis Segals, dzim. 1906. g.
 1. septembrī Rīgā, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Cisla Grīnmanis, dzim. 1906. g.
 1. augustā Rīgā, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Ruvins Levins, dzim. 1902. g.
 1. jūnijā Daugavpilī, dzīves vieta ārze- mēs;
 1. Sīmons Meitiņš (Meitins), dzim.
 1. g. 14. janvārī Krievijā, ar sievu Feigu, dzim. Mušats, dzim. 1892. g. 2. jan- vārī Rīgā, dzīves vieta Brazīlijā;
 1. Solomons Fišers, dzim. 1906. g.
 1. aprilī, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Pēteris Čekalovs, dzim. 1909. g.
 1. jūnijā Kārsavā, dzīves vieta P.S.R.S.;
 1. Pāvils Silavs, dzim. 1903. g. 12. jū- lijā Līvānu pagastā, dzīves vieta P.S.R.S.;

 2. Broņislavs Bobins, dzim. 1901. g.

 1. augustā, ar sievu Kseniju, dzim. Gold- manis, dzim. 1906. g. 24. septembrī, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Iciks-Hiršs Hiršfelds, dzim. 1890. g.
 1. aprīlī, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Rahele Kifelis, dzim. Frumanis, dzim. 1911. g. Rēzeknē, dzīves vieta ār- zemēs;
 2. Nosons Sandlers (Zandlers), dzim.
 1. g. 22. maijā Ludzā, dzīves vieta Āfrikā;
 1. Jānis Lvovs, dzim. 1916. g. 8. jū- nijā, dzīves vieta P.S.R.S.;
 2. Mozus (Moisejs) Segals - Šagais (Sagals), dzim. 1906. gada 13. februārī (13. novembrī) Daugavpilī, dzīves vieta Āfrikā;
 3. Kazimirs Parsjukevičs (Parsuke- vičs), dzim. 1903. g. 11. februārī, dzīves vieta P.S.R.S.;
 4. Jēkabs Kozba, dzim. 1906. g. 4.(17.) janvārī, dzīves vieta Argentīnā;
 5. Indriķis Sprieslis, dzim. 1900. g. 18,(19.) martā Lodes pagastā, ar meitu Ausmu, dzim. 1924. g. 20. jūlijā, un dēlu Ausekli, dzim. 1928. g. 17. augustā, dzīves vieta P.S.R.S.;
 6. Izraelis Maiofis, dzim. 1909. g.
 1. augustā Ludzā, ar sievu Pesi-Leju, dzim. Javics, dzim. 1916. g. 23. augustā Ludzā, dzīves vieta Palestīnā;
 1. Aloizijs Lazdāns, dzim. 1903. g.
 1. septembrī Līvānu pagastā, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Kārlis Kraulis, dzim. 1884. g.
 1. (10.) oktobrī Ventspilī, ar sievu Jūliju, dzim. 1880. g. 18. jūnijā Kastrānes pa- gastā, dzīves vieta Brazīlijā;
 1. Šaja-Elja Šteinga, dzim. 1895. g.
 1. janvārī Daugavpilī, ar sievu Loru, dzim. Pakuls, dzim. 1895. g. 14. decembrī Dau- gavpilī, un meitu Mnuchu, dzim. 1930. g.
 2. septembrī, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Moisejs Plaviņš, dzim. 1903. g.
 1. janvārī, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Staņislavs Kalans, dzim. 1892. g.
 1. maijā, ar sievu Zofiju, dzim. Lipskis, dzim. 1891. gadā, un meitu Mariju, dzim.
 2. g. 5. maijā, un dēlu Vladimiru, dzim.
 3. g. 15. oktobrī, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Antons Denščikovs, dzim. 1891. g.
 1. janvārī, ar sievu Fetiniju, dzim. Alek- sejevs, dzim. 1896. g. 26. februārī, un bēr- niem: dēlu Ignatiju, dzim. 1918. gadā, un meitu Helēni, dzim. 1923. gadā, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Jānis Voitkevičs, dzim. 1893. g.
 1. februārī Rubenes pagastā, un sievu Aneļu, dzim. Trans, dzim. 1892. g. 13. mar- tā Grīvā, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Dāvids Hurins, dzim. 1894. g.
 1. janvārī Krievijā, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Dons Šers, dzim. 1899. g. 15. de- cembrī Daugavpilī, ar sievu Lubu, dzim. Bdils, dzim. 1902. gadā Daugavpilī, un meitu Rochu-Giteli, dzim. 1928. gadā Dau- gavpilī, dzīves vieta ārzemēs;
 2. Ābrams - Jēkabs Heseds, dzim.
 1. g. 16. decembrī Varakļānos, ar sievu Genu-Rivku, dzim. Spungins, dzim. 1904. gadā Varakļānos, un bērniem: dēlu Leibu, dzim. 1926. g. 18. maijā, un meitu Freidu- Hesi, dzim. 1928. g. 30. maijā, dzīves vieta Āfrikā;
 1. Haja Rudermanis, dzim. Segals. dzim. 1903. g. 28. decembrī Daugavpilī, dzīves vieta ārzemēs;

 2. Iciks - Izaks - Judelis Rozenbergs, dzim. 1896. g. 19. janvāri, ar sievu Entu, dzim. Kroks, dzim. 1892. gadā, dzīves vieta ārzemēs;

 3. Antons Naruševičs, dzim. 1903. g.

 1. februārī (19. janvārī), dzīves vieta P.S.R.S.;
 1. Minajs Sokolovs, dzim: 1910. g.
 1. decembrī Daugavpilī, dzīves vieta Bra- zilijā;
 1. Jevmenijs Sokolovs, dzim. 1887. g. Daugavpilī, ar sievu Stefanidu, dzim.
 1. g. 24. novembrī Lauceses pagastā, un bērniem: dēlu Miķeli, dzim. 1920. gada
 2. septembrī, dēlu Ivanu, dzim. 1923. g.
 3. janvārī, un meitu Fevrusu, dzim. 1925. g.
 4. aprilī, dzīves vieta Brazilijā;
 1. Leibs Hurins (Huriņš), dzim. 1899. gadā Krāslavā, dzīves vieta A.S.V.;
 2. Viktors Petkevičs, dzim. 1899. g.
 1. oktobrī (15. sept.) Daugavpilī, ar sievu Viktoriju-Zofiju, dzim. Savris, dzim. 1899. gada 18. maijā, un bērtiiem: meitu Anto- niņu, dzim. 1924. gadā, un dēlu Romualdu, dzim. 1926. gadā, dzīves vieta P.S.R.S.;
 1. Tekla Stelmaks, dzim. Pātmalnieks, dzim. 1865. g. 17. septembrī, dzīves vieta P.S.R.S.;
 2. Timotejs Nikulins, dzim. 1886. g.
 1. decembrī, ar sievu Helēni, dzim. Da- vidovs, dzim. 1900. gadā Rēzeknē, un bēr- niem: meitu Galinu, dzim. 1920. g. 4. jū- nijā, un dēlu Svjatoslavu, dzim. 1923. g.
 2. decembrī, dzīves vieta P.S.R.S.;
 1. Gustavs-Ludvigs-Alfrēds Demme, dzim. 1901. g. 20. jūlijā, dzīves vieta A.S.V.;
 2. Frīdis Landovskis, dzim. 1903. g.
 1. oktobrī (15. sept.), dzīves vieta P.S.R.S.;
 1. Marija Landovskis, dzim. Bergs, dzim. 1865. g. 20. janvārī, dzīves vieta ārzemēs; .85) Boruchs (Boriss) Brachmanis (Brakmanis), dzim. 1894. g. 5. janvārī Jēkabpilī, ar sievu Leju-Hindi, dzim. Levits, dzim. 1893. g. 14. februārī Jelgavā, un bērniem: dēlu Leibu, dzim. 1925. g.
 1. jūlijā (17. martā) Rīgā, dēlu Jēkabu- Izaku, dzim. 1929. g. 10. maijā Rīgā, un meitu Lībi, dzim. 1927. g. 27. aprilī Rīgā; dzīves vieta Brazilijā;
 1. Dāvids Piks, dzim. 1896. g. 17. (30.) novembrī Daugavpilī, ar sievu Faņu, dzim. Kagans, dzim. 1896. g. 25. decembrī Dau- gavpilī, un meitu Zofiju, apmēram 18 g. v.
 1. g., dzīves vieta ārzemēs;
 1. Kirils Jefimovs, dzim. 1896. gadā, ar sievu Lubovu, dzim. Anušonoks (Anu- šenoks), dzim. 1897. g. 19. augustā, un meitām Aleksandru, dzim. 1924. g. 22. mai- jā, un Ņinu, dzim. 1927. gadā P.S.R.S., dzīves vieta P.S.R.S.;
 2. Kuzma Fomins, dzim. 1895. g.
 1. jūnijā, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Jānis Lapiņš, dzim. 1895. g. 25. de- cembrī (1893. g. 12. decembrī) Elkšņu pag., ar sievu Sofiju, dzim. Jakovlevs, dzim.
 1. g. 24. septembrī Kārsavā, dzīves vieta P.S.R.S.;
 1. Jānis Kurcišs, dzim. 1898. g.
 1. maijā (16. oktobrī), dzīves vieta ār- zemēs;
 1. Jēkabs Pomerancevs, dzim. 1893. gadā, dzīves vieta ārzemēs;
 2. Vladimirs Danilovs, dzim. 1898. g.
 1. novembrī Mērdzenes pagastā, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Morduchs - Bērs Vivats, dzim.
 1. gadā Krustpilī, dzīves vieta Amerikā;
 1. Boruchs Šmuškovičs (Smuškovičs), dzim. 1898. g. Līvānos, dzīves vieta Ka nādā;
 2. Calels Zlatokrilovs, dzim. 1905. g.
 1. janvārī Viļānos, ar sievu Raižu (Roza), dzim. Edelšteins, dzim. 1903. gadā Rē zeknē, dzīves vieta Palestīnā;
 1. Rafaels Perecmanis, dzim. 1909. g.
 1. martā Dobelē, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Moisejs (Mozus) Lits, dzim. 1902. g.
 1. oktobrī, ar sievu Rozu, dzim. Gens, dzim. 1902. gadā Polijā, Vilnā, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Ivans (Jānis) Feodorovs, dzim.
 1. g. 1. septembrī (17. jūlijā), dzīves vieta P.S.R.S.;
 1. Pauls - Fridrichs Blachins, dzim.
 1. g. 5. martā Popes pagastā, ar sievu Adolfini, dzim. Gefke, dzim. 1893. g.
 2. martā, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Tekla Jelkins- (Jolkins), dzim.
 1. g. (1863. g.) Kacēnu pagastā, dzīves vieta P.S.R.S.;
 1. Leiba Medalje, dzim. 1901. g.
 1. aprīlī Rīgā, ar sievu Dobru-Fridu, dzim. Tomčinskis, dzim. 1898. g. 14. augustā Alūksnē, un bērniem: dēlu Zālamanu, dzim.
 2. g. 5. novembrī, dēlu Elju - Haimu, dzim. 1929. g. 3. septembrī, un meitu Ellu, dzim. 1927. g. 16. augustā, dzīves vieta Āfrikā;
 1. Pinchus (Pinkuss) Jams, dzim.
 1. g. 20. jūnijā, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Anna Sorokins, dzim. Gildins, dzim. 1908. g. Ludzā, dzīves vieta Pa lestīnā;
 2. Jēkabs Imermanis, dzim. 1910. g.
 1. martā Krievijā, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Vulfs Varkelis, dzim. 1902. g. iĶ jūnijā (1. janvārī) Krustpilī, dzīves vieta A.S.V.;
 2. Marija Zelenko, dzim. 1907. g.
 1. aprilī Rēzeknē, dzīves vieta P.S.R.S.;
 1. Agate Bortkevlčs (Bartkevičs), dzim. 1852. gadā Rēznas pagastā, dzīves vieta P.S.R.S.;
 2. Lāzers Markusons, dzim. 1895. g.
 1. novembrī, ar sievu Cilu, dzim. Erlichs, dzim. 1899. g. 26. janvārī Jelgavā, un bēr niem: Masu, dzim. 1920. g. 19. janvārī Jelgavā, Henni-Virchni, dzim. 1922. gadā Jelgavā, Lībi, dzim. 1924. g. 14. septembrī Jelgavā, un Sīmu, dzim. 1927. g. 28. marta Jelgavā, dzīves vieta Brazīlijā;
 1. Jānis Ivanovs, dzim. 1867. g.
 1. jūnijā Augšpils pagastā, dzīves vieta P.S.R.S.;
 1. Viktors Kiziks, dzim. 1911. g.
 1. decembrī Krievijā, dzīves vieta P.S.R.S.;
 1. Ābrams - Leibs Geltnanis, dzim.
 1. g. 26. martā Daugavpilī, ar sievu Keilu, dzim. Šapiro, dzim. 1893. gadā Daugavpilī, un meitām: Rebeku, dzim.
 2. g. 1. septembrī, un Leju, dzim. 1925. g.
 3. oktobrī; dzīves vieta Āfrikā;
 1. Nikolajs Maslovskis, dzim. 1898. g.
 1. martā, ar sievu Annu, dzim. Staņķis (Stanke), dzim. 1901. g. tl2. februārī, ar meitu Iru-Gaidu, dzim. 1922. g. 26. oktobrī, dzīves vieta ārzemēs;
 1. Miķelis Lejnieks, dzim. 1898. g. 8.. septembrī, dzīves vieta A.S.V. Rīgā, 1938. g. 2. jūlijā. JVe PV 86 A. lekšlietu ministr. Administr. depart. vicedirektors L e g z d i ņ š. Pasu nod. vadītājs P. Kurzemnieks. Personu saraksts, kurām 1938. g. 10. maijā ar Ministru kabineta lēmumu atņemta Latvijas pavalstniecība uz likuma par pavalstniecību 8 2. panta pamata: 1938.07.06 Valdības Vēstnesis

Sy I think the group Latvian Jews would appreciate this info.

Atbildēt uz šo ierakstu

Thank you Sy for all the work you do...I may have a hit on 109, but I;m sure Janis Ivanovs was a popular name, but could be Grt, Grt Opa.?

Atbildēt uz šo ierakstu

Atbildēt uz šo tēmu

Šī vietne izmanto sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai atšķirtu atsevišķus datorus, personalizētus pakalpojumu iestatījumus, analītiskos un statistikas mērķus, kā arī satura un reklāmu rādīšanas pielāgošanu. Šī vietne var saturēt arī trešās puses sīkfailus. Ja turpināsit izmantot vietni, mēs pieņemsim, ka tas atbilst pašreizējiem iestatījumiem, bet jūs jebkurā brīdī varat tos mainīt. Vairāk info šeit: Privātuma un Sīkdatņu Politika