Un atkal nedaudz vēstures, atmiņām...

https://www.facebook.com/Bauskasmotormuzejs//Bauskasmotormuzejs/posts/1351542984938020Autobusu PAZ vēsture. // History of PAZ bus // История автобусов ПАЗ

Raksta galvenā varoņa – PAZ vēsture aizsākās tālajā 1930. gadā – tieši tad sākās GAZ rūpnīcas būvniecība. Lai apgādātu rūpnīcu ar visu nepieciešmo, 1932. gadā Павлово-на-Оке pilsētā atvēra palīguzņēmumu, kas ražoja automobiļu instrumentus (ZATI). Lielā Tēvijas kara laikā ZATI, tāpat kā visas valsts rūpnīcas, pāriet uz kara tehnikas ražošanu. Ja vien kāds toreiz būtu iedomājies, ka rūpnīcas produkcija drīzumā tiks sūtīta uz eksportu, tad šo cilvēku izsūtītu trimdā uz 15 gadiem par bīstamām fantāzijām, kas neatbilst reālai situācijai skarbajā laika posmā. Jau pēc kara rūpnīca atrada savu patieso aicinājumu. Rūpnīca tika pārdēvēta par PAZ (Pavlovas autorūpnīca) un jau 1952. gada 5. augustā no konveijera noripoja pirmie 5 autobusi – PAZ-651. Sākumā rūpnīca ražoja primitīvu tomēr uzticamu tehniku, kas piemērota arī bezceļa apstākļiem. Bet ar laiku kvantitāte sāka pāraugt kvalitātē un 1958. gadā dzima PAZ-652. Kopš tā laika autobusu eksports kļuva par pierastu lietu PAZ rūpnīcā. Neliels krievu inženieru “trakums” bija jūtams PAZ birojā. Tieši šeit radās ideja par pirmo pasaulē auto kiosku. Auto kiosks – tas ir pārvietojams kiosks uz riteņiem. Pirmsākumā tādus automobiļus izmantoja, lai nogādātu produkciju uz attāliem ciematiem un grūti piekļūstamiem rajoniem. Vēlāk šos auto kioskus varēja sastapt jebkurā PSRS kolhoza tirgū. PAZ ne tikai pirmie pasaulē radīja šadu transportlīdzekļa koncepciju, bet arī piegādāja tos uz ārzemēm. Eksporta nodaļa veicināja šī transportlīdzekļa reklāmu pēc pēdējām Eiropas reklāmas tendencēm. PAZ, jeb kā to sauca tautā “Paziks” bija apzīmēts kā “Mobile shop” un solīja savam īpašniekam jaunas perspektīvas biznesa attīstībā. Priekš Starptautiskā autobusu konkursa un Starptautiskā tūristu rallija Nicā, tika izgatavots luksus klases tūristu autobuss PAZ-665 “Turist”, kas saņēma prezidenta balvu par oriģinālāko dizainu. Stilistiskie motīvi, kas ielikti PAZ “Turist” radīšanā, vēlāk atdzima citā autobusā – PAZ-3205- tajā pašā maršruta autobusā, kas pēdējos 25 gadus apkalpo gandrīz visu Krieviju. Runā, ka šajā autobusā slepus bija “iemīlējusies” pati Bridžita Bordo un to gribējis iegādāties Duke Savje – slavens kokteiļu ballīšu rīkotājs Cote d'Azur krastā, bet Padomju puse atbildēja ar atteikumu. Tajā neparastajā laika periodā daudziem likās, ka beidzot PSRS mašīnbūvē ir sākušās fantastiskas, bet kopumā labas pārmaiņas. Tomēr “Perestroika” ātri noveda visu pie haosa, un lielākā daļa rūpnīcu “ieslēdza” izdzīvošanas režīmu. 90-tie gadi arī PAZ nācās ļoti grūti, tomēr rūpnīca pārdzīvoja šos laikus. Kopš 2005. gada “Pavlovas automobiļu rūpnīca” nonāk “GAZ gruppa” holdingā. 2007. gadā tika nosvinēta 600000 autobusa iznākšana. Starp citu “PAZ” rūpnīca ir ne tikai galvenais autobusu ražotājs Krievijā, bet stabili turās arī visas pasaules 10 lielāko autobusu ražotāju starpā. Atcerieties par šo, kad nākamreiz nāksies piedzīvot nepatīkamus brīžus sabiedriskajā transportā, un kļūs nedaudz vieglāk.

Logotips

PAZ rūpnīcas firmas zīme (logotips) ir lillijas zieds, kas simbolizē radošo spēku un tiekšanos pēc ideāla. Zieda kātiņš, kas pāriet aplī un aptver ziedu simbolizē stūres ratu, kas savukārt ir automobiļu ražošanas simbols. Tādā veidā uzņēmums savā logotipā apvienoja pagātni un tagadni - to dēļ kā Pavlovas meistari kļuva slaveni un to, dēļ kā slaveni viņi ir tagad. PAZ logotipu izstrādāja mākslas konstrukcijas biroja vadītājs Boris Ananjevs 1964. gadā. Valsts komisija apstiprināja šo firmas zīmi kā PAZ rūpnīcas logotipu tajā pašā gadā.

// // // //

Articles main hero - PAZ history dates as far back as 1930 - just as the GAZ factory started construction. In order to supply the plant with all that is necessary, in 1932 Павлово-на-Оке city opened subsidiary company producing automotive tools (ZATI). In the Great Patriotic War ZATI, like all state factories switched to military equipment production. Unless someone back then would have imagined that factory production will soon be sent to export, then this “someone” would be sent into exile for 15 years for dangerous fantasies that do not meet the actual situation in the harsh period of time. Already after the war factory found their true calling. The factory was renamed PAZ (Pavlova car factory) and in 5th of August, 1952, the first 5 busses rolled off the assembly line - PAZ-651. At first, the factory was producing a primitive but reliable technology that also suited for off-road conditions. But by the time quantity began to outgrow in quality and in 1958, PAZ-652 was born. Since then, the bus exports became commonplace things in PAZ factory. A little "Madness" felt in Russian engineers PAZ office. It is here where the idea was born for the first world car kiosk. Car kiosk - it's a mobile kiosk on wheels. The beginnings of such vehicles were used to transport the products to remote villages and easily accessible areas. Later these car kiosks could meet in any Soviet collective farm market. PAZ is not only the first in the world created this type of concept, but also delivered them abroad. Export Division contributed to this vehicle advertisement based on the latest European trends in advertising. "Paziks" was referred to as "mobile shop" and promised its owner new perspectives for business development. For the International bus competition and the International tourist rally in Nice was made luxury tourist bus PAZ-665 "Turist" who received the Presidential Award for the most original design. Stylistic motives that are inserted into PAZ "Turist" creation, later reborn in another bus - PAZ-3205- the same public bus that was serving almost all Russia in the past 25 years. It is said that secretly Bridget Bordeaux herself was "in love" in this bus and Duke Savje wanted to buy it - famous cocktail party organizer in the Cote d'Azur shore, but the Soviet side responded with a refusal. At this extraordinary period of time many thought that finally the Soviet engineering industry has started fantastic, but overall good changes. However, "Perestroika" quickly led to all the chaos, and most of the factories "turned on" survival mode. 90’s were also very difficult for PAZ, but the factory went through these times. Since 2005, "Pavlova automobile factory" goes into "GAZ gruppa" company holding. In 2007 they celebrated the 600,000 bus production. By the way "PAZ" factory is not only the main bus manufacturer in Russia, but stable holds into world’s top 10 biggest bus production Remember this the next time you are going to have to experience the unpleasant moments in public transport, will become a little easier.

LOGO

PAZ factory trademark (logo) are lilies flower, a symbol of the creative power and the pursuit after an ideal. Flower stalk, which move in a circle and cover the flower symbolizes the steering wheel, which is a symbol of the automobile. Thus, the company combined their logo with past and present – because of the Pavlova engineers became famous and, because of how famous they are now. PAZ logo was developed by art design office manager Boris Ananjevs in 1964. In the same year The State Commission approved PAZ factory brand logo.

// // // //

Трудовая история нашего героя стартовала в далеком 1930 году — именно тогда начал строиться Горьковский автомобильный завод. Для обеспечения его всем необходимым, в 1932 году в Павлово-на-Оке возвели вспомогательное предприятие по производству автомобильного инструмента (ЗАТИ). Во время Великой Отечественной ЗАТИ, как и вся страна, перешел на выпуск военной техники. Если бы кто-нибудь тогда предположил, что продукция завода скоро будет поставляться на экспорт, то товарища бы сослали бы на 15 лет за опасные фантазии, несовместимые с реалиями сурового времени. Уже после войны завод нашел свое подлинное призвание. Его переименовали в ПАЗ (Павловский автозавод), и 5 августа 1952 года с конвейера сошли первые пять автобусов, получившие индекс ПАЗ-651. Изначально завод выпускал примитивную, грубую, но очень надежную технику, адаптированную к движению по пересеченной местности. Но постепенно количество стало перерастать в качество, и в 1958 году родился ПАЗ-652. С тех пор экспорт автобусов стал для ПАЗа привычной практикой. Pусская инженерная сумасшедшинка явно царили в конструкторском бюро ПАЗа. Именно здесь родилась идея первой в мире автолавки автобусной компоновки. Автолавка — это мобильный магазин на колесах. Так вот, ПАЗ не только первым в мире освоил концепцию этого транспортного средства, но и поставлял автолавку за рубеж. Отдел экспорта продвигал машину по последней европейской рекламной моде тех лет. «Пазик» в фирменном проспекте был обозначен как mobile shop и сулил своему владельцу новые перспективы в развитии бизнеса. Для Международного конкурса автобусов и Международного туристического ралли, проходившего в мае 1967 г. на Французской Ривьере в Ницце, изготовили туристический автобус класса люкс ПАЗ-665 «Турист», получивший первый приз президента Французской республики за самый оригинальный дизайн! Стилистические мотивы, заложенные в ПАЗ «Турист», впоследствии возродились в автобусе ПАЗ-3205. Говорят, что в этот автобус была тайно влюблена сама Бриджит Бардо, и его пытался выкупить Дюк Савье — известный организатор коктейльных вечеринок на Лазурном берегу, но советская сторона ответила отказом. Прибавили 90-е седых волос и руководству ПАЗа. К счастью, автобусный завод пережил ту лютую годину. Кстати, Павловский завод является не только главным производителем автобусов в России, но и стабильно входит в десятку крупнейших производителей автобусов на всей планете.

Логотип

Цветок лотоса (лилии) в странах востока и запада является символом творческих сил и стремления к совершенству. Фирменный знак ПАЗа представляет собой стилизованный цветок лилии, который символизирует совершенство мастерства кустаря-металлиста, то чем издревле занимались и славились жители села Павлово. Стебелёк цветка переходящий в незамкнутую окружность, охватывающую цветок символизирует рулевое колесо, которое является символом автомобилестроения. Так в фирменном знаке предприятия соединились в единое прошлое и настоящее, то чем прославились и ныне славятся мастера города Павлово. Фирменный знак «Павловского автобусного завода» (лилия) разработан в 1964 году зам. начальника бюро художественного конструирования КЭО Ананьевым Борисом Ивановичем. Государственным комитетом по делам изобретений и открытий СССР в 1964 году зарегистрирован как товарный знак продукции Павловского Автобусного Завода.

Ar to augšā,melnbalto, es ieguvu tiesības!

Atbildēt uz šo ierakstu

Atbildēt uz šo tēmu

Šī vietne izmanto sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai atšķirtu atsevišķus datorus, personalizētus pakalpojumu iestatījumus, analītiskos un statistikas mērķus, kā arī satura un reklāmu rādīšanas pielāgošanu. Šī vietne var saturēt arī trešās puses sīkfailus. Ja turpināsit izmantot vietni, mēs pieņemsim, ka tas atbilst pašreizējiem iestatījumiem, bet jūs jebkurā brīdī varat tos mainīt. Vairāk info šeit: Privātuma un Sīkdatņu Politika